1: تولید و قبول سفارشات انواع سیمانهای اختصاصی

2:ارائه خدمات بازرگانی خارجی جهت صادرات خریداران

3:قبول سفارشات و تولید و بسته بندی با برند اختصاصی خریداران

Call Now Button